::Dodaj do ulubionych ::Startuj z nami ::
Strona główna Uprawnienia Wycena nieruchomości Konsulting Pojęcia Zamów wycenę Kontakt
Wycena nieruchomości
 Cel wyceny
 Zakres wyceny
 Ceny usług
 Operat dla Banku
 Operat szacunkowy
 Dokumenty do wyceny
 Wartość nieruchomości
 Rzeczoznawca majątkowy
 Mienie zabużańskie
 Zamów wycenę

Wartość nieruchomości

Do określenia wartości nieruchomości upoważniony jest rzeczoznawca majątkowy.

Rzeczoznawca majątkowy w wyniku wyceny określa regulowane przez przepisy prawa obiektywizyjące:
 • wartość rynkową,
 • wartość odtworzeniową,
Sposób określenia wartości nieruchomości tj., wybór właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, funkcję wyznaczona dla niej w planie miejscowym, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury, stan jej zagospodarowania oraz dostępne dane o cenach nieruchomości podobnych.

Wartość rynkowa

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wartość rynkową nieruchomości stanowi jej najbardziej prawdopodobna cena, możliwa do uzyskania na rynku, przy przyjęciu następujących założeń::
 • strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy,
 • upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy.
Wartość rynkowa nieruchomości musi odzwierciedlać stan rynku w dniu wyceny i odpowiadać cenie, jaką można by uzyskać przy zawarciu umowy sprzedaży. Należy przy tym pamiętać, że w okresie ekspozycji nieruchomości na rynku oraz w okresie negocjowania umowy cena nie uległa zmianie. Istotnym założeniem jest to, że ustalona wartość nieruchomości nie powinna być zwiększona przez rzeczoznawcę majątkowego o sumę odpowiadającą podatkom i opłatom, jakie potencjalny nabywca nieruchomości będzie zmuszony zapłacić w związku z jej nabyciem. Takim szczególnym podatkiem jest VAT.

Wartość odtworzeniowa

Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Przy określaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości odrębnie określa się wartość gruntów i wartość jego części składowych.

Za wartość gruntu przyjmuje się nakłady, jakie należałoby ponieść na zakup gruntu o takich samych cechach.

Za wartość części składowych gruntu przyjmuje się kwotę równą nakładom potrzebnym do ich odtworzenia lub ich zastąpienia, pomniejszonym o wartość zużycia tych części składowych.

Określenie wartości odtworzeniowej wymaga:
 • oszacowania wartości gruntu przy istniejącym użytkowaniu,
 • oszacowania kosztu odtworzenia brutto budynków i innych składników nieruchomości,
 • określenia wartości zużycia budynków i innych składników wynikającego z wieku, stanu technicznego, zestarzenia się ekonomicznego i funkcjonalnego, na skutek wpływu czynników środowiskowych i innych,
 • określenia kosztu odtworzenia netto jako różnicy kosztu odtworzenia brutto i potrąceń odpowiadających wartości zużycia.


Inne rodzaje wartości nieruchomości

Dodatkowo rzeczoznawca majątkowy może w wyniku wyceny określić inne rodzaję wartości tzw. subiektywne:
 • wartość odszkodowawcza,
 • wartość podatkowa,
 • wartość katastralna,
 • wartość godziwa - dla potrzeb sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa, określana zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
 • wartość bankowo - hipoteczna,
 • wartość wymuszonej i przyszłej sprzedaży,
 • wartość użytkowa,
 • wartość indywidualna,
 • wartość ubezpieczeniowa,
 • inne,

Copyright (c) 2010 HTML & JavaScript Witryna istnieje od 3.01.2004 r. odwiedziło ją - 18457 gości.